mail@paradox.ge
571-850-850
AutoCAD-2022

saswavlo programis Sesaxeb არქიტექტურა
AutoCAD – ის სწავლების კურსები პირველ რიგში გან­კუთ­ვნი­ლია, ინ­ჟინ­რე­ბი­სათ­ვის, კონ­სტრუქ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის, არ­ქი­ტექ­ტო­რებ­ის­ათ­ვის, დი­ზა­ინ­ერ­ებ­ის­ათ­ვის, ავ­ეჯ­ის კონ­სტრუქ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის და მათ­თვის ვინც დამ­პრო­ექ­ტებ­ლის პრო­ფე­სი­ის შეს­წავ­ლით არის და­ინ­ტე­რეს­ებ­ული.
- 4 თვიანი კურსი ორი სასწავლო მოდულისაგან შედგება:
1. 2დ, ნახაზების შედგენა. ხანგრძლივობა: 9 კვირა (27 გაკვეთილი )
2. 3დ, მოცულობითი დეტალების მოდელირება. ხანგრძლივობა: 8 კვირა (24 გაკვეთილი )
- პირველი მოდულით ისწავლება ორგანზომილებიანი ნახაზების, შენობა, ავეჯი, დეტალების დახაზვა შემდგომი ამობეჭდვით.
- მეორე მოდულით ისწავლება სამგანზომილებიანი მოდელირება, პრაქტიკული სავარჯოშოებით განიხილება შენობის პროექტირება, ავეჯის მოდელირება და მანქანათმშენებლობის დეტალების მოდელირება. მოდელის საფუძველზე დასაბეჭდი დოკუმენტაციის, როგორებიც არის ჭრილი, ფასადი და სხვა მომზადება-დაბეჭდვა.
გაითვალისწინეთ, რომ სწავლა შესაძლებელია დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულით; ან პირველით, ან მეორეთი. ასევე შეგიძლიათ შეისწავლოთ მხოლოდ ხაზვა ან მხოლოდ მოდელირება. დამათებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პედაგოგს: 571-850-850 ნიკა (ნიკოლოზ) კობაიძე .
კურსების დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 • ნებისმიერი სირთულის ნახაზების პროფესიულად შექმნა.
 • არქიტექტურული შენობა-ნაგებობის, ავეჯის, საინჟინრო დეტალის, სამ განზომილებაში მოდელირება.
 • სამგანზომილებიანი მოდელის საფუძველზე; გეგმების, ჭრილების, ფასადების, ხედების დოკუმენტაციის შექმნა.
 • .
  moTxovnebi msmenels
  autocad course

  კურსებზე ჩაწერა და სწავლა შეუძლია 14 დან 45 წლამდე ასაკის მსურველს. გამონაკლის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
  მობ: 571-850-850.

  მსურველი უნდა ფლობდეს კომპიუტერის მოხმარების საბაზო უნარ-ჩვევებს, მაგალითად:

 • კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვას.
 • თვისუფლად ფლობდეს თაგვს(მაუსი), ესმოდეს მისი მარცხენა და მარჯვენა ღილაკების დანიშნულება.
 • იცოდეს რა არის ფაილი და შეეძლოს მასთან მუშაობა; - შექმნა, შენახვა, შესვლა, წაშლა, გადატანა, კოპირება.
 • ფლობდეს ინტერნეტს და ელ-ფოსტას.
 • ესმოდეს კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება, მაგალითად როგორებიც არის Ctrl, Shift, Tab, Caps Lock და სხვა.
 • kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia
  კალენდარი ხანგრძლივობა: - 4 თვე (51 გაკვეთილი)
  სწავლის გრაფიკი: კვირაში სამჯერ (ორშაბათი. ოთხშაბათი, პარასკევი)
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
  მისაღები ადგილების რაოდენობა: სულ 12
  ერთ კომპიუტერთან: ერთი მოსწავლე
  სრული ფასი: 1140 ლარი;
  ანგარიშსწორება: გადანაწილებით;
  გადასახადი თვეში: 285 ლარი.
  გადახდის რაოდენობა: 4 ჯერ;
  პირველი გადასახადი: სწავლების დაწყებამდე, რეგისტრაციიდან 2 დღის განმავლობაში
  მომდევნო გადასახადები: სწავლების დაწყებიდან, ყოველ მოდევნო 30-ე დღის
 • სწავლის დაწყების, დასრულების გრაფიკი იხილეთ ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის დასულების შემდეგ, კარგად გაეცანით თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსულ ხელშეკრულებას .
 • ანგარიშსწორებისათვის გამოიყენეთ თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსული ინვოისის ფორმა .
 • ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის მეთოდით. .

 • სწავლა იწყება მოდულით სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სასწავლო დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
  დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
  მოდ.-2 13.დეკ.2021 18.აპრ.2022 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია