mail@paradox.ge
511-225-018;
ხაზვის და 3დ მოდელირების
AutoCAD-2024-ის პროფესიული კურსი
ra ecodineba kursdamTavrebuls:არქიტექტურა
- რთული პროექტების მარტივი ოპერაციებით შექმნა.
- ნებისმიერი სირთულის 2D ნახაზების შედგენა და დახვეწა.
- შენობის და მისი კომპონენტების; კარ-ფაბჯარა, კიბე, კედელი, კოლონა-რიგელი, იატაკი, სახურავი, მოაჯირი ხაზვა და 3დ მოდელირება.
- ავეჯის ხაზვა და 3დ მოდელირება. - 3D მოდელის საფუძველზე, ყველა ნორმების გათვალისწინებთ სრულფასოვანი დოკუმანტაციის; ჭრილების, ფასადების, კვეთების შექმნა, ფურცელზე განთავსება-გაფორმება და დასაბეჭდათ მამზადება.
- 3D მოდელის ვიზუალიზაცია და ფოტო გადაღება, Render-ი.
- AutoCAD-ის დამოუკიდებლად და პროფესიულად გამოიყენება.
saswavlo programis Sesaxeb autocad course
AutoCAD-ის პროფესიული სწავლების კურსები პირველ რიგში განკუთვნილია, არქიტექტორებისათვის, ინჟინრებისათვის, კონსტრუქტორებისათვის, დიზაინერებისათვის და მათთვის ვინც შენობის, ავეჯის, მანქანათმშენებლობის პროექტირებით და ინტერიერის დიზაინის შესწავლით არის დაინტერესებული.

- 5 თვიანი, (22 კვირა) კურსი სამი სასწავლო მოდულისაგან შედგება:
მოდული-1. 2D ნახაზების შედგენა. ხანგრძლივობა: 10 კვირა (30 გაკვეთილი )
მოდული-2. 3D მოდელირება. ხანგრძლივობა: : 9 კვირა (27 გაკვეთილი )
მოდული-3. ფოტორეალიზაცია, Render. ხანგრძლივობა: 3 კვირა (9 გაკვეთილი )
kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia
რეგისტრაცია ჯგუფი-2-2 ..............................
კურსის დაწყება-დასრულება: 15.ივლ.2024 - 13.დეკ.2024
სასწავლო დღეები და საათები: ორშაბათი-18:30; ოთხშაბათი-18:30; პარასკევი-18:30;
კურსის ხანგრძლივობა: - 22 კვირა (5 თვე )
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
გადასახადი თვეში: 285 ლარი
კურსი იწყება: მოდული-3 - თ
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაურეკეთ პედაგოგს: 511-225-018; ან 571-850-850 ნიკა კობაიძე .


  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია