mail@paradox.ge
571-850-850
saofise saqmis warmoebis profesiuli kursebi
programis Sesaxeb კომპიუტერული დიზაინი

ეს სასწავლო კურსები, კომპიუტერული ტექნოლოგიების Windows, Word, Excel, PowerPoint და Outlook შესწავლის საფუძველზე, მდივან - რეფერანტის და ოფის-მენეჯერის სპეციალისტების მომზადებაზე არის ორიენტირებული.

ჩვენს კურსდამთავრებულებს საერთაშორისო ნორმების დაცვის გათვალისწინებით ეცოდინებათ:

 • საოფისე საქმიანობისათვის ისეთი აუცილებელი საბუთების მომზადება, როგორებიც არის: ბრძანება, ოქმი, ოფიციალური წერილი, რეზიუმე, მოთხოვნა, ინვოისი, მისალოცი ბარათი, ნებისმიერი სირთულის ბლანკი, ცხრილები, ელექტრონული ან ინტერნეტ პრეზენტაცია.
 • საქმის წარმოება: შეხვედრების დაგეგმვა, შეხვედრებზე სხვა პირების მოწვევა, ცალკეული და მასიური წერილების გაგზავნა, მომსახურე პერსონალზე ან საკონტაქტო პირებზე არსებული ინფორმაციის შენახვა-დამუშავება, შესასრულებელი ამოცანების დახარისზება და შესრულება, არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ანგარიშის შექმნა და მოხსენება.
 • კურსდამთავრებული შეძლებს იმუშაოს;
 • ოფისის მენეჯერად.
 • მდივან-რეფერანტად.
 • moTxovnebi msmenels
  მენეჯმენტი

  კურსებზე ჩაწერა და სწავლა შეუძლია 14 დან 45 წლამდე ასაკის მსურველს. გამონაკლის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
  ტელ:: 298-80-23 ან 218-19-18
  მობ: 571-850-850

  მსურველი უნდა ფლობდეს კომპიუტერის მოხმარების საბაზო უნარ-ჩვევებს, მაგალითად:

 • კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვას.
 • თვისუფლად ფლობდეს თაგვს(მაუსი), ესმოდეს მისი მარცხენა და მარჯვენა ღილაკების დანიშნულება.
 • იცოდეს რა არის ფაილი და შეეძლოს მასთან მუშაობა; - შექმნა, შენახვა, შესვლა, წაშლა, გადატანა, კოპირება.
 • ფლობდეს ინტერნეტს და ელ-ფოსტას.
 • ესმოდეს კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება, მაგალითად როგორებიც არის Ctrl, Shift, Tab, Caps Lock და სხვა.
 • fasi fasdakleba da gadaxdis forma
  ანგარიშსწორება სწავლის დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს, რეგისტრაციიდან 2(ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში (სამუშაო დღედ არ ითვლება შაბათი და კვირა).
  გაითვალისწინეთ: ანგარიშსწორების არ შესრულების შემთხვევაში რეგისტრაცია გაუქმდება.
  - ანგარიშსწორება შესაძლებელია თვეებზე გადანაწილებით:
  პირველი ორი თვე, თვეში - 150 ლარი.
  მომდევმო ორი თვე, თვეში - 135 ლარი.
  ფასდაკლებაფასდაკლება:
  ფასდაკლება მოქმედებს ოჯახის წევრებზე, მეგობრებზე, თუ ჩაეწერებიან ერთიდაიგივე კურსზე და ერთ ჯგუფში.
 • ერთს + ერთი: მომდევნო 2 თვეს 135 ლარის მაგივრად 115 ლარი
 • ერთს + ორი ან სამი: მომდევნო 2 თვეს 135 ლარის მაგივრად 100 ლარი
 • ერთს + ოთხი ან მეტი: მომდევნო 2 თვეს 135 ლარის მაგივრად 90 ლარი
 • saswavlo grafiki
  კალენდარი- მოსწავლეები მიიღება ჯგუფებში - 1 -ში. (იხილეთ ქვემოთ ცხრილში)
  - სწავლების ხანგრძლივობა 4 თვე. (18 კვირა; 54 ორსაათიანი გაკვეთილი).
  - მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ; ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი.
  - გაკვეთილის ხანგრძლივობა: ორი სრული საათი (120 წუთი).
  - სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღი იხილეთ ქვემოთ ცხრილში.
  registracia
  ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
  დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
  ადგილების შევსების გამო ამ კურსებზე მიღება შეჩერებულია. დამატებითი ცნობებისათვის დარეკეთ: 218-19-18
  damadasturebeli sabuTi - diplomi

  სასწავლო პროგრამის წარჩინებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გადაეცემა ოფის მენეჯერის პროფესიული დიპლომი;
  წარჩინებულად დასრულება ჩაითვლება:

  1. თუ მოსწავლეს ჩაბარებული ექნება ყველა შუალედური ჩათვლა
  2. თუ გაცდენების საერთო რაოდენობა არ აღემატება ჩატარებული გაკვეთილების სრული რაოდენობის 20%
  3. თუ მოსწავლე ჩააბარებს სადიპლომო პროექტს

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია