ყურადღება!
გთხოვთ რეგისტრაცია გაიაროთ კომპიუტერით.

გაითვალისწინეთ!
- რეგისტრაცია და შემდგომ სწავლა, 14 დან 45 წლამდე ასაკის მქონე მსურველს შეუძლია.
- აუცილებელია ყველა ველის შევსება.
- თუ მსურველს არ გააჩნია პირადობის მოწმობა, ასეთ შემთხვევაში "პირადი ნომერი" -ში უნდა ჩაიწეროს მშობლის ან იმ პიროვნების პირადი ნომერი, რომელიც უზრუნველყოფს სწავლის საფასურის გადახდას.
- რეგისტრაციის დასტური გულისხმობს, რომ თქვენ ეთანხმებით სწავლის პირობებს.